Data Deletion Request

SeedSoft.Privacy.Policy.7.07.2021

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจว่าสามารถการใช้สิทธิดังต่อไปนี้ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้

  1. 1)สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัทฯ

  2. 2)สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมสีิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

  3. 3)สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

  4. 4)สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

  5. 5)สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

  6. 6)สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือ ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้

  7. 7)สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

  บริษัทฯ จะจัดให้มีช่องทางเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธคำร้องขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

 2. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ

  ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

 3. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

  บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ

   4.  หากลูกค้าต้องการลบข้อมูลออกจากระบบของทาง บริษัท สามารถส่ง Email. แจ้งได้ที่ support@seed-soft.com

Information collected about you is used in two different ways. SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD may use the aggregated information of many anonymous users to determine user traffic statistics for this site and to evaluate which products and services are successful and which ones are not.  We may use only the anonymous click stream data to help our advertisers deliver better-targeted advertisements. In addition, SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD may use personal information collected through cookies and registration pages to target e-commerce promotions and telemarketing activities for products and services related to SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD and/or its sponsors, advertisers and business partners. In addition, some of your personal information may be shared with third parties who assist SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD in producing its site or provide a service to this site’s users.

It may be necessary − by law, legal process, litigation, and/or requests governmental authorities within or outside your country of residence − for SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD to disclose your personal information. Additionally, in the event of a reorganization, merger, or sale, SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD may transfer any and all personal information collected to the relevant third party.

Registration

Users of this site and allied applications may be asked to register for a guest ID and password. We use this contact information from this registration form to send the registrant information about SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD and SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD affiliates, SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD events and clients, and promotional material from some of our clients, sponsors, advertisers and business partners. Financial information that is collected may be used to bill the user for any products and services purchased from SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD The registrant’s contact information is also used to contact the user who has purchased good from this site when necessary for customer service reasons. Unique identifiers, such as ID and passwords, are collected to verify the user’s identity and for use as account numbers in our record system.

Children Under 13

This website is a general audience website. On this website, we do not currently knowingly collect any personal information from children under the age of thirteen. If, in the future, we collect personally identifiable information from children on the Website, we will do so in compliance with the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (15 U.S.C. 6501 et seq.) including, without limitation, obtaining necessary parental consent. If we learn that we have collected the personal information of a child under 13 we will take steps to delete the information as soon as possible.

Security

This site utilizes a variety of security measures to maintain the safety of your personal information. All user contact and other sensitive information is contained behind a “firewall” and only accessible by a limited number of employees who have special access rights to production systems. All sensitive/credit information supplied by users is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted in this site’s databases as stated above.

Contacting the Site

If you choose to modify your personal information or you have forgotten your password, you may do so by contacting SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD at info@seed-soft.com.  If you desire to change your password, the customer service representative will reset to a new one after you have properly identified yourself.

If you wish to cancel your account or have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site with respect to personal information or your dealings with this site, contact us at info@seed-soft.com. We will retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements.

Changes to Privacy Policy

SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD reserves the right to change this privacy policy at any time. If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on our home page so our users are always aware what information we collect from them, how we use it and under what circumstances, if any, we disclose this information to third parties.

Questions

SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD welcomes comments and questions regarding this privacy policy. Our staff is dedicated to protecting your personal information and makes every effort to keep that information secure. You may direct any questions about SEEDSOFT SOLUTION Co.,LTD’s privacy policy to info@seed-soft.com.