Back Office Management System แบบเจ้าสัวโรงแรมยุค 4.0 (ภาคต่อ)

ระบบจัดการนี้ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เป็นระบบจัดการ ทางบัญชี ที่จำเป็นต่อธุรกิจโรงแรม ถามว่าดียังไง ตอบได้เลยว่า ลดความผิดพลาดในการลงข้อมูล ระบบเก่าเป็นการลงข้อมูลเขียนด้วยมือ มีความผิดพลาดมากกว่า ระบบที่ลงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีนี้ ลองไปดูกันว่า ระบบนี้มีอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้าง


ระบบจัดการรายได้

เป็นระบบที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ของการรับรู้รายได้ อำนวยความสะดวก ให้เจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบรายได้ ทำให้ทราบรายได้รวมขององค์กรได้ในทันทีที่ทำการปิดบัญชีประจำวัน


ระบบบริหารงานทรัพย์สิน

เป็นระบบที่ถูกออกแบบ เพื่อช่วยทำทะเบียนประวัติทรัพย์สินโรงแรม เพื่อใช้ตรวจสอบ กับควบคุมทรัพย์สินต่างๆ ตั้งแต่ราคาซื้อ การรับประกัน ประวัติการซ่อมบำรุง การจำหน่ายออก ฯลฯ ทำให้ผู้ประกอบการตรวจสอบง่าย และทราบถึงมูลค่าปัจจุบันหลังหักค่าเสื่อมราคาอีกด้วย


บัญชีเจ้าหนี้

เป็นระบบที่ช่วยให้ผูประกอบการ วางแผนชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อสินค้า และบริการ ที่เกี่ยวกับกิจการภายในโรงแรม โดยสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงินแก่ผู้ขายแต่ละราย และยังช่วยในเรื่องการนำส่งสรรพกร ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย


บัญชีลูกหนี้

เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถบริหารรายได้ที่ต้องเรียกเก็บจากลูกหนี้ ของโรงแรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ควบคุมยอดค้างชำระของลูกหนี้ได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปัญหาหนี้สะสมของลูกหนี้ที่มีปริมาณมากเกินไป ลดความเสี่ยงการเป็นหนี้สูญอีกด้วย


นอกจากที่ยกตัวอย่างแล้ว ยังมีระบบอีกมากมายที่บริษัทพัฒนา คิดมาเพื่อช่วยให้การจัดการระบบหลังบ้าน สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ในการบริหารการเงินภายใน ซึ่งระบบที่บริษัทพัฒนา Software คิดขึ้นเพื่อสนองกับความต้องการลูกค้าที่ใช้บริการ Software จัดการ ที่มีความต้องการแตกต่างกัน
ดู 213 ครั้ง